Atorgament de subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per la millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització dels sistemes de gestió.

L’ACA, en data 21/03/2024 va dictar Proposta de resolució provisional d’atorgament de les subvencions de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de
subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana dels municipis de Catalunya. En data 03/05/2024 s’ha notificat l’atorgament d’un import de 161.250€ per dur a terme el projecte de “Millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització dels sistemes de gestió” en el nostre municipi.