Anunci d’admesos i exclosos provisional del procés de selecció d’una plaça d’arquitecte/a

Aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça d’arquitecte/a, del subgrup A1, en règim de funcionari de carrera.

Anunci admesos