Edictes

Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2514 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de les bases reguladores del procediment de selecció per a la selecció d'un arquitecte/a en règim de funcionari/a
Exercici: 2024 Bop: 51-0 Edicte: 1832 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 862 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Correcció d'errors
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 583 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'arquitecte/a, del subgrup A1, en règim de funcionari de carrera
Exercici: 2024 Bop: 15-0 Edicte: 389 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs oposició per a la creació d'una borsa de treball de personal laboral de brigada - operari de serveis múltiples a l'Ajuntament del Far d'Empordà
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11404 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Exercici: 2023 Bop: 236-0 Edicte: 10569 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça d'arquitecte/a funcionari/ària
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10208 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 218-0 Edicte: 9426 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 217-0 Edicte: 9539 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)