Informació urbanística i patrimonial

Informació pública llicència d’obres

Per Decret d’Alcaldia d’aquest Ajuntament, de data 15 de maig de 2024, i de conformitat amb l’article 54.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 67 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, Decret 64/2014, s’ ha acordat sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies l’expedient número 441/2023, relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres i d’usos provisionals sol·licitada per a l’execució d’obres d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 455 Wp sobre la coberta del Mas La Gruta.
En concret, es tracta d’una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum composada per 20 panells de 455Wp en la coberta del Mas La Gruta inclòs en un sector de planejament pendent de desenvolupament. Les plaques es col·locaran de manera paral·lela al pendent de la coberta, amb una inclinació
del 30º i ocuparan una superfície de 54,24m2, mitjançant publicació al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació.
El que s’exposa a informació pública per termini de 20 dies, mitjançant la publicació d’anunci al BOP de Girona i a l’e-Tauler de l’Ajuntament, amb audiència a les persones interessades, amb citació personal.

L’enllaç per consultar el projecte és el següent:

https://drive.google.com/file/d/17kF_ZYvdzzb0gzeXeAFDlAyvnduis8o8/view?usp=sharing